Во Македонија има 18859 m3 отпад

Започнува иницијатива за носење на Закон за ...

Со оваа иницијатива за носење на Закон за донирање на храна се уредуваат правата и обврските во поглед на донирањето на храна за луѓе и животни,  условите и начинот на располагање и дистрибуирање...

Акција за собирање на стара хартија

ВКЛУЧЕТЕ СЕ' ВО АКЦИЈАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА СТАРА ХАРТИЈА...